امروز یکی ازروزهای خوب زندگی من بود .

روزی که همیشه درقلبم وخاطراتم خواهد ماند.مدت زیادی بود که دنبال یکی ازدوستان بودم ولی به دلایلی نشدهمدیگرو ببینیم وسالها دور افتادیم .ولی روزگار دوباره مارو به هم رسوند وبا هم بطور اتفاقی ملاقات کردیم.

من که باورم نمیشه .نزدیک بود قلبم ازجا دربیاد.

 

آخ جون حالا یک کمی سبک شدم

البته دارم مطمئن میشم که خواب نبوده والان بیدارم

آخه هرچه نیشگون می گیرم جاش درد می کنه